Zarys historii. Początki Bralina, pochodzenie nazwy.

Bralin położony jest na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, na południowym stoku Wzgórz Ostrzeszowskich. Sama miejscowość położona jest na półwyspie, otoczonym od zachodu Ługiem (bagna porośnięte trawą i bagniste łąki porosłe olszyną i wierzbiną), z północy Łęgami Szumu (łęgi - tereny nadrzeczne i wilgotne łąki, nierzadko zalane wodą i porośnięte roślinnością) i ze wschodu Ługami Chojęckimi. Ukształtowanie terenu, szata roślinna i opady atmosferyczne już w zamierzchłej przeszłości sprzyjały osiedlaniu się ludzi zajmujących się zbieractwem, myślistwem, rybołówstwem i bartnictwem.

Od najdawniejszych czasów mieszkała tu ludność słowiańska. Według źródła z połowy IX wieku, tzw. Geografa Bawarskiego, zamieszkiwali ten teren Ślęzanie.

Prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Bralinie pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 roku, jednakże istnieją pewne wątpliwości co do tego. Natomiast pierwsza pewna wzmianka datowana jest 12 lipca 1288 roku. Mowa w niej o zawarciu transakcji, której świadkiem był "Johannes plebanus de Bralin".

Pochodzenie nazwy Bralina od dawna interesowało ludzi. Źródła historyczne, wymieniając tę miejscowość, nie podają jej lokatora, chociaż uczeni zgodnie podkreślają jej słowiańskie pochodzenie, to jednak różnie
objaśniają jej nazwę. Uczeni polscy zaliczają ją do grupy nazw dzierżawnych lub patronimicznych, tworzonych od nazw osobowych, imion lub przezwisk założycieli i właścicieli lub ich potomków. Nazwy na -in, -ina, ino powstały od nazw osobowych na samogłoskę - a . Stąd nazwa Bralin została utworzona zapewne od imion Bra - za pomocą przyrostka - l. Pierwszym osadźcą, założycielem, gospodarzem i władcą mógł być przywódca wspólnoty rodowej (plemiennej) BRAL, BRALA, BRAŁ, BRAŁA, BRATOSŁAW, BRACŁAW, BRATOSZ, BROTOLJUB, BRATIMIR, BRATONJEG, BRATORAD, BRATOMUL, BRATOMIL lub BRATUM. Imiona te występowały na terenie Czech i południowej słowiańszczyźnie. Może właśnie stamtąd wspólnota rodowa, zmuszona niekorzystnymi warunkami bytowania, głodem lub wojną, rozpoczęła długą wędrówkę, poszukując nowych siedzib. Na terenie obecnego Bralina wykorzystała naturalne warunki obronne i dogodne warunki bytowe i osiedliła się. Świadczy o tym średniowieczne, pierścieniowe grodzisko ze śladami fosy. Przybysze przybyli prawdopodobnie na ziemie już wcześniej zamieszkałe przez ludzi. Znając tajemnice uprawy winorośli, wykorzystali warunki klimatyczne i glebowe oraz ukształtowanie terenu i założyli winnice wspomniane w bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 roku.

Także uczeni niemieccy podkreślają słowiańskie pochodzenie miejscowości Bralin, ale jej nazwę wyjaśniają inaczej. Heinrich Adam w pracy "Die Schlesischen Ortsnamen , ihre Entstehung und Badetung. Ein Bild aus der Vorzeit" wydanej we Wrocławiu w 1887 roku, zalicza ją do grupy biorących nazwę od lasu sosnowego.

Przewaga sosny nad innymi gatunkami drzew na ziemiach polskich datuje się od epoki paleolitu. Niegdyś miała ona większy zasięg i obejmowała cały obszar południowej Polski, w tym tereny współczesnego Bralina.

Na całej północnej Słowiańszczyźnie na oznaczenie lasu, zwłaszcza sosnowego używa się wyrazu "bór" ( np. w języku rosyjskim bor - to wielki, gęsty las sosnowy ). Wyraz ten na południu ( Serbia, Słowenia, Chorwacja, Węgry ) oznacza sosnę ( drzewo iglaste) , natomiast w grupie czesko-słowackiej posiada oba znaczenia. Stąd wielki i gęsty las sosnowy - zdaniem wspomnianego Heinricha Adamy - dał nazwę Bralinowi, który podobno kiedyś pradawni Słowianie nazywali Boralin.

Niektórzy językoznawcy i heraldycy poszukują związku nazwy miejscowości ze słowiańskimi określeniami świerku, jodły, nawet cisu i modrzewia. Właśnie jodłę, świerk lub sosnę rozszyfrowują w bralińskich herbach. Przed wiekami te drzewa posiadały niemałe znaczenie lasotwórcze i dlatego stały się podstawą do rozważań o genezie nazwy i motywami heraldycznymi.

Reasumując te rozważania można przypuszczać , że nazwa Bralin pochodzi jednak od imienia pierwszego osadnika, założyciela i właściciela, Słowianina, który jeszcze przed chrztem Polski przywędrował z terenu Czech lub południowej słowiańszczyzny ze wspólnotą rodową ( plemienną ).Mogą to potwierdzić wykopaliska archeologiczne. Natomiast wspomniane drzewa iglaste stały się motywami herbu miejskiego.

COPYRIGHT ARFOT